Τελευταία νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55258/65/Β/03/09
ΓΕΜΗ 054435921000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Πλ. Ελευθερίας 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Άμεση εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ενεργειών από το Δ.Σ. της εταιρίας και την υλοποίηση των αναλυτικά αναφερομένων ενεργειών στην αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2ον : Διάφορες ανακοινώσεις Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις). Οι εξουσιοδοτήσεις ή τα πληρεξούσια
πρέπει να είναι προς μετόχους, οι οποίοι μόνο μπορούν να εκπροσωπούν άλλους μετόχους και να ψηφίζουν γι’ αυτούς.


Αλεξ/πολη 29-01-2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


Επισυναπτόμενα Αρχεία: