Τελευταία νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55258/65/Β/03/09
ΓΕΜΗ 054435921000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Πλ. Ελευθερίας 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 12ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2015 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3ον : Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 4ον : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ον : Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 04-06-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Επισυναπτόμενα Αρχεία: